โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่

Smart Farmer
Smart Farmer
การจัดการเกษตรแม่นยำและระบบเซ็นเซอร์
Free Range Chicken
Smart Livestock Farming
ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ
ECommerce
e-Commerce
การค้าการทำตลาดออนไลน์
Religious Tourism
Religious Tourism
การจัดท่องเที่ยววิถีพุทธ
Elderly Dancing
Elderly Exercise
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
previous arrow
 
next arrow
ลงทะเบียนวันนี้  เข้าเรียนฟรีทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร  และรับใบประกาศนียบัตรเมือเรียนจบรายวิชา หรือผ่านการทดสอบทักษะตามวัตถุประสงค์

ติดตามข่าวสารและรู้จักเพื่อน elderly school ได้ที่ https://www.facebook.com/eSchoolKKU