เกี่ยวกับโครงการ

      โครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ Quick Wins ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่เกษียณอายุราชการหรือผู้สูงวัยจำนวนมาก และยังคงมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และกำลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ การดำเนินโครงการในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตที่ได้ระดับสากล มีความหลากหลายด้านการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มทักษะให้กับผู้สูงวัยเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ และเพื่อพัฒนาทักษะที่เป็นความชำนาญและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้กับสังคมผู้สูงอายุ

      โครงการได้ดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ เว็บไซต์ https://eschool.kku.ac.th ซึ่งท่านกำลังเข้าชมหรือใช้งานอยู่ ณ ขณะนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการกระจายองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ผู้สูงวัยทั่วทั้งประเทศ

      อนึ่ง ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกใช้เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการแก่บุคคลที่สาม

คณะกรรมการบริหารโครงการ


President

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิระยะกุล
อธิการบดี
ที่ปรึกษาโครงการ

MonchaiD

ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

คณะทำงาน

นายธนายุทธ สังข์อินทร์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ฯ
ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวภณิดา โมคมูล
งานกิจกรรม Event ส่งเสริมงานวิจัย / งานเว็บไซต์
ผู้ประสานงานด้านเนื้อหา

นางสาวกีรติกร สอดโคกสูง
งานเครือข่ายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์
ผู้ประสานงานด้านเทคนิค

นายหัสดินทร์ ดวงจินดา
ผู้ผลิตสื่อและตัดต่อลำดับภาพ

นางสาวจิณณ์ณิชา บุรพลสวัสดิ์
ผู้ประสานงานและดูแลเว็บไซต์