4.00
(1 Rating)

การแนะนำโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์เพื่อผู้สูงวัย

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

  • งานวิจัยผู้สูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทย
  • แอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพ
  • แอปพลิเคชันทางด้านการสื่อสาร
  • แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการสนับสนุนการท างาน

Course Content

Student Ratings & Reviews

4.0
Total 1 Rating
5
0 Rating
4
1 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
พว
11 เดือน มาแล้ว
good