บริการของระบบนิเวศกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

  • บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สูงวัยในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนอย่างยั่งยืน
  • ภาษาอังกฤษอย่างง่ายในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
  • ระบบนิเวศภายในท้องถิ่นและบริการของระบบนิเวศ
  • ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
  • การจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet