Smart Farmer
Free Range Chicken
ECommerce
Elderly Food
Religious Tourism
Child Nursing
Selfcare Apps
Flower Decoration
Elderly Dancing
Story Teller
G8
G16
G17
giorgio-parravicini-d9UiTqKC96w-unsplash
Agriculture.
Tour3
Tour5
Ag4
Food4
previous arrow
 
next arrow
4.76(17 Ratings)

ชาญชรา

ระดับคอร์ส :ทุกระดับ
ระยะเวลา : 2h
ผู้เรียน :704

About Course

เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างด้านประชากร การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นประเด็นเร่งด่วนและมีความสำคัญ วิชานี้จะช่วยให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสูงอายุ กลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุไทย การเตรียมพร้อมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพการออม เพื่อให้การย่างก้าวสู่สูงวัยหรือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
Show More

What I will learn?

  • การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสูงอายุ กลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุไทย
  • การเตรียมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพครอบครัว
  • การเตรียมสุขภาพการออม แนวทางการเก็บและการจ่าย
  • การสำรวจและการเตรียมบ้าน สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อความสูงวัย

Course Curriculum

แบบทดสอบก่อนเรียน

  • Pre-test

บทที่ 1 ทำไมต้องพร้อม
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศไทยที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี เป็นประชากรหนึ่งที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ บุคคลในวัยนี้ยังคงมีศักยภาพเพียงพอในการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนเป็นผู้สูงวัย เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างด้านประชากรและแนวโน้มปัญหาดังกล่าว จึงนับว่าการเตรียมความพร้อมเป็นประเด็นเร่งด่วนและมีความสำคัญสำหรับบุคคลวัยนี้หากได้มีการตระหนักรู้ และเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

บทที่ 2 สูงวัย อะไรเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสูงอายุ กลุ่มอากาและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุไทย

บทที่ 3 Smart Life
การเตรียมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพครอบครัว

บทที่ 4 Smart money
การเตรียมสุขภาพการออม แนวทางการเก็บและการจ่าย

แบบทดสอบหลังเรียน

Student Ratings & Reviews

4.8
Total 17 Ratings
5
14 Ratings
4
2 Ratings
3
1 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
very good
เจษฎา ปล้องทอง
1 ปี มาแล้ว
เป็นประโยชน์ครับเหมาะจะนำไปปฏิบัติ
ได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ
ภป
1 ปี มาแล้ว
สุดยอด
ได้ความรู้
ได้ความรู้ในการดูแลตัวเอง ช่วยเหลือตนเองและเพื่อนๆได้
It is good advise the old one to take care oneself.
พบ
1 ปี มาแล้ว
ได้ความรู้ดี
พพ
1 ปี มาแล้ว
good
ธพ
1 ปี มาแล้ว
ได้ความรู้ครับ
ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากค่ะ
P
1 ปี มาแล้ว
good stoey
รช
1 ปี มาแล้ว
การจัดทำวีดีโอ จัดทำได้เหมาะสม สื่อสารเข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้เราสามารถวางแผนสำหรับตัวเราเองในวัยที่สูงขึ้น จะได้เตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้า เพื่อรับมือกับวัยชราได้อย่างถูกต้อง
ได้ความรู้ดี
C
1 ปี มาแล้ว
อาจารย์สอนสนุก เข้าใจง่าย เนื้อหาการเรียนทำให้เราได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย
ยโ
2 ปี มาแล้ว
อาจารย์สอนสนุก น่าเรียนมากๆ ได้ความรู้และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
PM
2 ปี มาแล้ว
ชอบมากค่ะ ได้ความรู้
Free
ฟรี
Free access this course

ประเภทคอร์ส

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้สูงวัยทุกอาชีพที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และระดับความรู้