5.00
(4 Ratings)

การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (Mental Health Care for Older Adults)

เกี่ยวกับคอร์ส

สุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในสังคมผู้สุงอายุ ด้วยปัจจุบันผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นและมีปัจจัยทางสังคมเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดหรือปัญหาด้านจิตใจที่สำคัญ ได้แก่ ความเสื่อมสมรรถภาพด้านร่างกายซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณของผู้สูงอายุได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจถึงภาวะสุขภาพจิต ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

Course Content

แบบทดสอบก่อนเรียน

  • แบบทดสอบก่อนเรียน

บทนำการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ

บทที่ 1 ความหมายของสุขภาพจิต

บทที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

บทที่ 3 เครื่องมือในการประเมินสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

บทที่ 4 ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

บทที่ 5 การเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

แบบทดสอบหลังเรียน

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 4 Ratings
5
4 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
ไร
10 เดือน มาแล้ว
ได้ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติชัดเจน
นส
10 เดือน มาแล้ว
very good
ให้ความรู้มากขึ้นและเข้าใจสภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีเลย แต่อาจต้องประยุกต์ในบ้าง
ขอบคุณนะครับ
พใ
10 เดือน มาแล้ว
=