4.86
(14 Ratings)

ฟาร์มพืชอัจฉริยะ Smart Farming

What Will You Learn?

  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในการทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)

Course Content

บทที่ 1 อะไรคือ Smart Farming
บทเรียนนี้จะพาผู้เรียนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์ และหลักการทำงานของฟาร์มอัจฉริยะ

  • เนื้อหาบทที่ 1
    26:44

บทที่ 2 การปลูกผักต้นอ่อน
บทเรียนนี้จะพาผู้เรียนไปทำความเข้าใจกับความสำคัญของอาหารปลอดภัย การปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตผักต้นอ่อน (Microgreens) การใช้อาหารเป็นยารักษาโรค การสร้างโอกาสการเป็นผู้นำด้านอุตสหกรรมอาหาร และการพัฒนาการเกษตรในสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ส่งผลต่อการปลูกพืช
บทเรียนนี้จะพาผู้เรียนไปทำความเข้าใจกับความสำคัญ ผลกระทบ และการเตรียมการรับมือของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

บทที่ 4 โรคและแมลงศัตรูพืช
บทเรียนนี้จะพาผู้เรียนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้

บทที่ 5 การปลูกพืชในโรงเรือน
บทเรียนนี้จะพาผู้เรียนไปทำความเข้าใจกับประโยชน์และรูปแบบต่าง ๆ ของการปลูกพืชในโรงเรียน รวมไปถึงโครงสร้างของโรงเรือน

บทที่ 6 ระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
บทเรียนนี้จะพาผู้เรียนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การปลูกพืชในวัสดุปลูก (Soilless Culture) การปลูกพืชในสารละลาย (Hydroponic) และการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา (Aquaponic)

บทที่ 7 ตัวอย่างการทำฟาร์มพืชอัจฉริยะ

Student Ratings & Reviews

4.9
Total 14 Ratings
5
12 Ratings
4
2 Ratings
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
คช
11 เดือน มาแล้ว
เป็นหลักสูตรที่น่าเรียนมากๆครับ
กป
11 เดือน มาแล้ว
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
อป
12 เดือน มาแล้ว
ดี
ได้เรียนรู้เสมือนได้เข้าไปทดลองในฟาร์มจริงๆ
ภห
1 ปี มาแล้ว
ได้ความรู้เพิ่มอีกมาก ขอบคุณมากครับ
ดีเยี่ยม
ปเ
1 ปี มาแล้ว
-
กแ
1 ปี มาแล้ว
ได้ความรู้เพิ่มมากมายเลยครับ ผู้สอนอธิบายเข้าใจง่ายดี
พพ
1 ปี มาแล้ว
good
1 ปี มาแล้ว
จะงงๆ หน่อยตรงที่ บท ที่ 7 มาอยู่ท้ายสุดนี่แหละครับ
P
1 ปี มาแล้ว
Good data and story for everybody.
1 ปี มาแล้ว
Good