Smart Farmer
Free Range Chicken
ECommerce
Elderly Food
Religious Tourism
Child Nursing
Selfcare Apps
Flower Decoration
Elderly Dancing
Story Teller
G8
G16
G17
giorgio-parravicini-d9UiTqKC96w-unsplash
Agriculture.
Tour3
Tour5
Ag4
Food4
previous arrow
 
next arrow
3.33(3 Ratings)

การสร้างผู้นำกิจกรรมทางกายด้วยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระดับคอร์ส :ระดับกลาง
ระยะเวลา : 6h
ผู้เรียน :80

About Course

“การสร้างผู้นำกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น” เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความเข้าใจในความหมายของกิจกรรมทางกาย เป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคล และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างผู้นำกิจกรรมทางกายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประกอบอาชีพ และอื่นๆ ได้ ด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยวิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติ การเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาให้ชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป
Show More

Course Curriculum

บทที่ 1 : แนวคิดของการสร้างผู้นำกิจกรรมทางกาย
- ความสำคัญและความจำเป็นของการสร้างผู้นำกิจกรรมทางกาย - สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในแนวคิดเรื่องการสร้างผู้นำกิจกรรมทางกาย - ข้อบ่งชี้และเป้าหมายของการจัดการความรู้สำหรับบริการสุขภาพชุมชน - การประยุกต์ใช้องค์ประกอบในการสร้างผู้นำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับตนเอง

 • วิดีทัศน์บทที่ 1
  01:29
 • เนื้อหาบทที่ 1
  00:00
 • แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1

บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของกิจกรรมทางกาย
-ความหมายและความสำคัญของกิจกรรมทางกาย รู้และเข้าใจข้อบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรมทางกายแต่ละประเภทได้ -การประยุกต์ใช้กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับตนเอง

บทที่ 3 กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย
- ความสำคัญและความจำเป็นของการเลือกกิจกรรมทางกาย -สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกกิจกรรมทางกาย -ข้อบ่งชี้และเป้าหมายของกิจกรรมทางกาย สามารถเลือกกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับตนเอง

บทที่ 4 กิจกรรมทางกายกับการพัฒนาสุขภาพ
-ความสำคัญและความจำเป็นของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาสุขภาพ -สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงกิจกรรมทางกายต่อการพัฒนาสุขภาพ -ข้อบ่งชี้และเป้าหมายของการพัฒนาสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย -การเลือกกิจกรรมทางกายในการพัฒนาสุขภาพสำหรับตนเอง

บทที่ 5 ความหมายและประเภทของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- ความหมายและประเภทของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย - การประยุกต์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการพัฒนากิจกรรมทางกายสำหรับสุขภาพตนเอง

บทที่ 6 การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมทางกาย
-ความหมาย ประเภท และองค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น -การเลือกและประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนากิจกรรมทางกายสำหรับสุขภาพตนเองได้

Student Ratings & Reviews

3.3
Total 3 Ratings
5
1 Rating
4
0 Rating
3
1 Rating
2
1 Rating
1
0 Rating
ภป
12 เดือน มาแล้ว
ได้ความรมากครับผม
รวบรัดศัพท์ทางการมากเกินไป ที่จะทำความเข้าใจได้ สำหรับผู้สูงวัย
P
1 ปี มาแล้ว
ยากต่อการเข้าใจ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันยาก
Free
ฟรี
Free access this course

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • แนวคิดของการสร้างผู้นำกิจกรรมทางกาย
 • ความหมายของกิจกรรมทางกาย
 • ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย
 • กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย
 • กิจกรรมทางกายกับการพัฒนาสุขภาพ
 • ประเภทของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ความสัมพันธ์ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกิจกรรมทางกาย
 • การประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมทางกาย

ข้อกำหนดคอร์ส

 • ผู้เรียนต้องเรียนให้ครบทุกบท และทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกแบบทดสอบจึงจะได้รับประกาศนียบัตร
 • สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้จริงสามารถเรียนเพิ่มเติมได้ที่คอร์ส "ทักษะสำหรับผู้นำกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาวะองค์รวม" https://eschool.kku.ac.th/courses/practice-traditional-exercise/

ประเภทคอร์ส

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สูงอายุ